Reklamační řád

Reklamační řád společnosti urbane s. r. o., se sídlem Šaldova 406 / 28, Praha 8, 186 00, IČ 04058399 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 241670

 1. PRODEJ ZBOŽÍ A VADY

  1. Jako prodejce odpovídáme za to, že zakoupený výrobek nemá vady, pokud na ně nebudete upozorněni a není z toho důvodu výrobek prodáván za nižší cenu nebo je prodáván použitý výrobek. Vada je odchylka nebo nedostatek, který má výrobek v době prodeje nebo později.
  2. Vadu můžete jako spotřebitel (nepodnikatel) uplatnit do 24 měsíců od zakoupení. Pokud výrobce určité součástky stanoví záruční dobu delší, můžete uplatnit vady v této delší lhůtě. Taková delší lhůta je buď na výrobku vyznačena, nebo o ní budete na dotaz informováni.
  3. Odpovědnost za vady se nevztahuje například na ty součásti výrobku, které podléhají běžnému opotřebení jejich užíváním, pokud vada vznikla porušením podmínek užívání výrobku, obecně nesprávným užíváním, byla způsobena zákazníkem, vadu pro kterou byl výrobek prodáván za nižší cenu, u použitých věcí, vady z důvodu používání, pokud to vyplývá z povahy věci nebo vada je důsledkem nehody (náhody) nebo vyšší moci po prodeji.
  4. U použitého zboží je možné dobu pro uplatnění vady zkrátit, maximálně však o polovinu a takové zkrácení bude vyznačeno na zboží, prodejním dokladu nebo potvrzení.
  5. Pokud jako spotřebitel na výrobku objevíte vadu v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že existovala již v době prodeje.
  6. Odpovědnost za vady se nevztahuje na ty části jízdních kol, které podléhají běžnému opotřebení při užívání, a to v rozsahu běžného opotřebení. Například: pláště, řetězy, pastorky, převodníky, brzdové destičky, duše, rukojeti řídítek, ložiska, čepy, lanka, baterie, těsnění, bovdeny, ledaže je u takové části zjištěna materiálová či výrobní vada.
  7. Nároky z vad zanikají v případě, že výrobek:
  • byl použit k podnikání, např. v půjčovně kol,
  • byl poškozen následkem použití v soutěži či závodě, extrémních skoků, dlouhodobého intenzivního zatěžování na hranici pevnosti materiálu, mající za následek jeho destrukci, nebo byl použit v extrémním terénu či za extrémního počasí.
  • byl poškozen při dopravní nehodě nebo pádu,
  • byl užíván jiným nevhodným způsobem nebo způsobem jiným než standardním vzhledem k jeho určení,
  • nebyl udržován nebo servisován v souladu s návodem, byl prodán, servisován nebo opraven neautorizovanou osobou, nebo
  • byly na něm vyměněny součásti za jiné než originální, není v originálním laku a barevném provedení, není k reklamaci předán úplný.
  1. Na Vaši žádost Vám písemně potvrdíme, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají naše povinnosti v případě vadného plnění.
  2. Způsob, jakým lze uplatnit práva z vad je popsán níže. Jakákoliv další Vaše práva, jako spotřebitele, která se ke koupi vážou, tím nejsou dotčena.
 2. NÁROKY Z VAD

  1. Lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte nárok na její bezplatné odstranění.
  2. Pokud nelze vadu bez zbytečného odkladu opravit, můžete požadovat výměnu výrobku za nový, není-li to nepřiměřené vzhledem k povaze vady. Pokud je vadná jen součást, tak máte právo na výměnu této součásti. Není-li možná oprava, výměna nebo dodání nového výrobku, můžete odstoupit od nákupu, vrátit věc a budou Vám vráceny peníze.
  3. Právo na novou věc nebo výměnu součásti máte také, pokud nemůžete výrobek řádně užívat pro opakované vady po opravě nebo větší počet vad. V takovém případě můžete i odstoupit od nákupu, vrátit věc a budou Vám vráceny peníze.
  4. Pokud neodstoupíte od nákupu, neuplatníte právo na nový výrobek, výměnu součásti nebo opravu výrobku nebo pokud nelze tak učinit (vyměnit nebo opravit) máte právo na přiměřenou slevu z ceny. Právo na slevu máte, i pokud by výměna součásti nebo oprava trvala nepřiměřenou dobu nebo by Vám to způsobilo značné obtíže.
  5. Má-li výrobek vadu a jedná-li se o výrobek prodávaný za nižší cenu nebo použitý výrobek, máte místo práva na výměnu výrobku právo na přiměřenou slevu z ceny.
  6. Odstoupit nemůžete ani nemůžete požadovat nový výrobek, pokud nemůžete vrátit původní výrobek ve stavu, jak jste jej obdržel, vyjma změny v důsledku prohlídky nebo použití před objevením vady, spotřebováním nebo pozměnění obvyklým užíváním.
 3. REKLAMACE

  1. Reklamaci uplatníte v naší prodejně, kde jste výrobek zakoupili.
  2. Pro účel reklamace je nezbytné předat čistý reklamovaný výrobek a také doklad o koupi.
  3. Při přijetí reklamace Vám bude vystaveno a s Vaší pomocí vyplněno písemné potvrzení o uplatnění reklamace, ze kterého bude vyplývat: identifikace naší společnosti, Vaše identifikace, identifikace výrobku (obchodní označení - název, model, sériové číslo rámu), datum prodeje, kdy byla reklamace přijata, co je obsahem reklamace (popis vady a jak se projevuje) a jaký způsob vyřízení je požadován respektive dohodnut.
  4. Prodejce je oprávněn rozhodnout o tom, zda bude reklamace uznána a zajistí její vyřízení v souladu se zákonem. V případě uznání reklamace autorizovaný prodejce zajistí opravu nebo výměnu výrobku.
  5. O Vaší reklamaci bude rozhodnuto ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Nicméně vezměte prosím na vědomí, že pokud nebudeme schopni posoudit reklamaci, bude výrobek odeslán k odbornému posouzení. V každém případě bude Vaše reklamace vyřízena, včetně případné opravy bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud budete souhlasit, lze uvedenou lhůtu prodloužit.
  6. V případě, že reklamace nebude vyřízena do 30 dní od jejího uplatnění, případně delší lhůty s Vaším souhlasem, budete mít právo odstoupit od nákupu – vrátit výrobek a budou Vám vráceny peníze.
  7. Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy po skončení opravy budete povinni výrobek převzít, se nezapočítává do doby odpovědnosti za vady.
  8. Pokud dojde k výměně, začne běžet doba pro uplatnění odpovědnosti za vady znovu od převzetí nové věci nebo součásti. Pokud se týká výměna součásti, vztahuje se nová doba jen na takovou součást.
  9. Po vyřízení reklamace Vám bude vystaveno potvrzení o vyřízení reklamace obsahující vždy datum, způsob vyřízení reklamace a dobu trvání opravy. V případě zamítnutí reklamace Vám bude potvrzení společně s písemným odůvodnění zamítnutí reklamce.
  10. Odmítnutí reklamace vady nevylučuje, aby byl výrobek přijat k běžné opravě na Vaše náklady, budou-li pro to splněny další podmínky.
 4. DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ

  1. Doporučujeme, abyste nechali zakoupený výrobek po ujetí 100 až 200 km nebo nejpozději po 3 měsících od jeho zakoupení projít první garanční prohlídkou a seřízením v servisu autorizovaného prodejce. Tato prohlídka může odhalit případné vady a prodlouží životnost součástek.
  2. Za škody na výrobku způsobené jeho nepovolenými úpravami, nesprávnou údržbou či servisováním nenesou prodejce ani dovozce žádnou odpovědnost.
  3. Uznání záruční vady neznamená automatické přijetí odpovědnosti prodejce za možné způsobené škody.
  4. Tyto záruční podmínky doplňují ustanovení právních předpisů platných na území České republiky.
 5. PROHLÁŠENÍ DOVOZCE

  1. Dovozce výrobků společnost urbane s. r. o., se sídlem Šaldova 406 / 28, Praha 8, 186 00, IČ 04058399 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
  2. C 241670 prohlašuje, že jízdní kolo uvedeného typu a výrobního čísla odpovídá obecně závazným technickým předpisům.
  3. Výrobní číslo a číslo normy je uvedeno na spodní straně středové spojky kola.
  4. Jízdní kolo je určeno k provozu na pozemních komunikacích a jako takové je dodáno vybavené podle obecně závazných právních předpisů.
  5. Kolo není určeno k tomu, aby ho děti do 14 let používaly na hraní!

JESTLIŽE VÁM NENÍ SROZUMITELNÁ JAKÁKOLIV ČÁST TOHOTO DOKUMENTU, PŘÍPADNĚ MÁTE DALŠÍ DOTAZY, OBRAŤTE SE PROSÍM NA PRODEJCE.